English 
 
[ Έχω ξεχάσει τον κωδικό ]
Τρόπος Εφαρμογής ΦΠΑ από 1/7/2010

Η σύνταξη του παρόντος αποσκοπεί στο να παρουσιάσει απλοποιημένα τον τρόπο εφαρμογής του ΦΠΑ από 1/7/2010 με βάση την υπουργική ερμηνευτική εγκύκλιο, για την εξυπηρέτηση της πελατείας μας.

 

 • Στο ΦΠΑ θα υπάγονται μόνο οι νοσηλευόμενοι ασθενείς των ιδιωτικών νοσηλευτικών μονάδων κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ενώ οι εξωτερικοί ασθενείς και όσοι υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση στην Μ.Τ.Ν. χωρίς να νοσηλεύονται ταυτόχρονα (περιπατητικοί) απαλλάσσονται της εφαρμογής ΦΠΑ όπως συμβαίνει σήμερα. Άρα λοιπόν στο ΦΠΑ θα υπόκειται μόνο η Δευτεροβάθμια Περίθαλψη, ενώ η Πρωτοβάθμια θα συνεχίζει να απαλλάσσεται. Εδώ είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι οι χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς διανυκτέρευση (εξωτερικά χειρουργεία) καθώς και οι επεμβάσεις με τη χρήση λέιζερ ή άλλων σύγχρονων τεχνικών της ιατρικής επιστήμης που γίνονται για λόγους αισθητικής στα εξωτερικά ιατρεία υπάγονται στο ΦΠΑ και ως εκ τούτου πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία όπως οι νοσηλευόμενοι (βιβλίο ασθενών κ.α.) σε θέση νοσηλείας που θα χαρακτηρίζεται ως O.D.C. (μίας ημέρας νοσηλεία)

 • Ο συντελεστής ΦΠΑ που θα επιβάλλεται για τις παραπάνω υπαγόμενες πράξεις θα είναι ο χαμηλός (δηλ. 11% από 1/7/2010) για το σύνολο των εσόδων της ιατρικής περίθαλψης με εξαίρεση μόνο τις χρεώσεις που δεν είναι συνδεόμενες στενά με τις υπηρεσίες περίθαλψης όπως τηλεφωνική εξυπηρέτηση, εκμίσθωση τηλεοράσεων και λοιπών συσκευών και μηχανημάτων, πράξεις μεσολάβησης κ.ά. που υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (δηλ. 23% από 1/7/2010). Στις στενά συνδεόμενες με την περίθαλψη χρεώσεις νοούνται οι εξετάσεις-θεραπείες-επεμβάσεις και λοιπές ιατρικές υπηρεσίες καθώς και τα νοσήλια (παροχή κλίνης και τροφής), τα φάρμακα, τα προσθετικά υλικά και μοσχεύματα και το λοιπό αναλώσιμο υγειονομικό υλικό. Έτσι λοιπόν με την ερμηνεία αυτή το σύνολο των χρεώσεων της περίθαλψης των νοσηλευομένων ασθενών θα υπόκειται στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 11%, ενώ θα έχουν χρεωθεί υλικά τα οποία αγοράζονται με τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 23%. Αυτό σημαίνει τα ίδια υλικά ο εξωτερικός ασθενής θα τα χρεώνεται στην τελική τιμή αγοράς που περιλαμβάνει 23% ενώ ο νοσηλευόμενος στην καθαρή αξία που θα επιβαρύνεται στο τέλος μόνο με 11% ΦΠΑ δηλαδή φθηνότερα.

 • Προκειμένου να ανταποκριθεί η εφαρμογή «Hospital Leader» στις αλλαγές που επιβάλει η υπουργική  εγκύκλιος και για να καλύψει όλες τις πιθανές περιπτώσεις, θα γίνουν οι ακόλουθες τροποποιήσεις. Στους πίνακες των Τμημάτων και των Ειδών Χρέωσης θα προστεθούν επί πλέον πεδία για κάθε τμήμα και είδος χρέωσης για συντελεστές ΦΠΑ ούτως ώστε να ορίζεται διαφορετικός για τις νοσηλείες, τα εξωτερικά ιατρεία και την Μ.Τ.Ν. (π.χ. χαμηλός ή κανονικός για νοσηλείες – μηδενικός για εξωτερικά ιατρεία – μηδενικός για Μ.Τ.Ν. αντίστοιχα με όσα ισχύουν σήμερα). Επίσης θα προβλέπεται για τα υλικά και διαφορετικός συντελεστής ΦΠΑ για τις αγορές προκειμένου να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο όταν το υλικό ανήκει στο κανονικό συντελεστή ,ενώ  θα χρεώνεται με χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ.

 • Στους τιμοκαταλόγους των αγοραζομένων ειδών χρέωσης (φαρμάκων-υλικών) θα πρέπει οι τιμές να είναι αποφορολογημένες από ΦΠΑ (καθαρές) για τις θέσεις νοσηλείας, ενώ για τα εξωτερικά ιατρεία και την Μ.Τ.Ν. θα είναι οι μικτές δηλαδή μαζί με τον ΦΠΑ που υπάγονται.

 • Η ως άνω αποφορολόγηση των τιμών των τιμοκαταλόγων για τα φάρμακα και υλικά  στις θέσεις νοσηλείας πρέπει να γίνει μετά την καταχώρηση των χρεώσεων που αφορούν το διάστημα μέχρι και την 30/6/2010 καθόσον τα υλικά θα χρεώνονται με τις μικτές τιμές, ενώ οι χρεώσεις που αφορούν το επόμενο διάστημα δηλ. από 1/7/2010 θα πρέπει οι τιμές να είναι καθαρές καθόσον θα επιβαρυνθούν με ΦΠΑ κατά την έκδοση των Α.Π.Υ.

 • Τα Α.Π.Υ. των νοσηλειών που εκδίδονται με ημερομηνία έως 30/6/2010 δεν θα επιβαρύνονται με ΦΠΑ, ενώ από 1/7/2010 θα επιβαρύνονται με τον ανάλογο συντελεστή ΦΠΑ. Την διάκριση αυτή την κάνει αυτόματα το πρόγραμμα, με βάση την ημερομηνία καταχώρησης των Ειδών Χρέωσης.

 • Με ημερομηνία έως 30/6/2010 θα πρέπει να εκδοθούν τα Α.Π.Υ. όλων των νοσηλευθέντων μέχρι τότε (ταμείων και ιδιωτών) καθώς και των μενόντων της 30/6/2010, διαφορετικά θα επιβαρυνθούν οι λογαριασμοί με ΦΠΑ που πιθανόν οι ασφαλιστικοί φορείς αρνηθούν να καταβάλουν αν οι ιατρικές πράξεις είχαν παρασχεθεί μέχρι της 30/6/2010. Μέχρι της 15/7/2010 επιτρέπεται να εκδίδονται Α.Π.Υ. με ημερομηνία 30/6/2010 με βάση τον Κ.Β.Σ.

 • Σας εφιστούμε την προσοχή για την προσαρμογή των τιμών των υλικών και φαρμάκων στους τιμοκαταλόγους εξωτερικών ιατρείων και Μ.Τ.Ν. καθόσον από 1/7/2010 αυξάνονται οι συντελεστές ΦΠΑ (δηλ. από 10% γίνεται 11% και από 21% γίνεται 23%).

 • Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει διάφορα βοηθητικά εργαλεία για να διευκολύνει το έργο σας της αποφορολόγησης των φαρμάκων και υλικών από τους τιμοκαταλόγους των νοσηλειών. Σχετικώς σας επισυνάπτουμε τεχνικές οδηγίες για την προσαρμογή των αρχείων και των τιμοκαταλόγων καθώς και για την τιμολόγηση των νοσηλευομένων την 30/6/2010.

 • Επειδή εφαρμόζεται ενιαίος συντελεστής ΦΠΑ (11%) για την περίθαλψη των νοσηλευομένων, δεν απαιτείται τα είδη χρεώσεων-εκπτώσεις-περικοπές, συμμετοχή ασφαλισμένου, αναλώσιμο υγειονομικό υλικό κ.ά. να αναλυθούν κατά συντελεστή ΦΠΑ. Οι περιπτώσεις χρεώσεων τηλεφωνημάτων κ.ά. που υπάγονται στο συντελεστή 23% δεν επηρεάζουν τα παραπάνω είδη χρεώσεων δηλ. εκπτώσεων – συμμετοχής κ.ά.

 • Για τις ιατρικές αμοιβές όταν εκδίδονται Α.Π.Υ.  στο όνομα του νοσηλευθέντος ασθενή οι ιατροί απαλλάσσονται από ΦΠΑ, ενώ αν χρεώνεται η αξία της αμοιβής στο Α.Π.Υ. της νοσηλευτικής μονάδος επιβαρύνεται με ΦΠΑ 11% (πέραν των άλλων εξόδων υπέρ του ΤΣΑΥ).

 • Τα έξοδα μεταφοράς ασθενών με ασθενοφόρα απαλλάσσονται από το ΦΠΑ (άρθρο 22 κώδικα ΦΠΑ), γι’ αυτό θα πρέπει να τιμολογούνται από τα εξωτερικά ιατρεία, άλλωστε δεν εντάσσονται στην έννοια των στενά συνδεόμενων με την περίθαλψη εσόδων.

 • Τα Α.Π.Υ. που εκδίδουν οι ιατροί προς την νοσηλευτική μονάδα απαλλάσσονται του ΦΠΑ εφόσον αφορούν υπηρεσίες τους προς τους ασθενείς, ενώ αν αφορούν προμήθειες, συμβουλευτικές υπηρεσίες στην διοίκηση κ.ά. υπάγονται στον κανονικό συντελεστή 23%. Ομοίως απαλλάσσονται του ΦΠΑ οι αμοιβές που λαμβάνουν από την νοσηλευτική μονάδα ως ελεύθεροι επαγγελματίες δηλ. με Α.Π.Υ. οι ψυχολόγοι, μαίες, φυσιοθεραπευτές, νοσοκόμοι, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές  για υπηρεσίες τους για την ιατρική περίθαλψη των ασθενών.

 

 • Επίσης απαλλάσσονται του ΦΠΑ και οι ιατροί εργασίας (ΠΟΛ.1168/16-12-2008).

 

 • Οι ιδιωτικές νοσηλευτικές μονάδες που λειτουργούν στα νησιά του Αιγαίου έχουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ δηλ. 8% αντί 11% και 16% αντί 23%, χωρίς καμία άλλη διαφοροποίηση.

 • Στην έννοια των νοσηλευτικών μονάδων υπάγονται οι γενικές-μικτές και ειδικές κλινικές, τα μαιευτήρια, τα ψυχιατρεία καθώς και τα κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας κλειστής νοσηλείας, όπου ισχύουν ακριβώς όσα αναφέρονται παραπάνω για τους νοσηλευόμενους και εξωτερικούς ασθενείς.

 • Τέλος παρέμειναν εκτός πεδίου εφαρμογής ΦΠΑ οι ακόλουθες ιδιωτικές μονάδες υγείας κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανεξαρτήτως εταιρικής μορφής, με μοναδική εξαίρεση για τις επεμβάσεις λέιζερ για αισθητικούς λόγους, οι οποίες υπόκεινται σε ΦΠΑ με 11%.

 1. Ιατροί όλων των ειδικοτήτων.
 2. Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια.
 3. Πολϋιατρεία.
 4. Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης.
 5. Λοιπές ανεξάρτητες μονάδες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης.
 6. Εξωτερικά ιατρεία νοσηλευτηρίων και κέντρων αποκατάστασης και θεραπείας.
 7. Μονάδες Τεχνητού Νεφρού για τους μη νοσηλευόμενους ασθενείς.

 
Τελευταία Νέα

Η Micro's Leader Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά το πρότυπο EN ISO 27001:2013 και Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

 Σύμβουλοι Εφαρμογής: Define Solutions

 

iso-logo.png

dqs.jpg

 
Το Υποσύστημα ΜΤΝ - ΜΧΑ του HIS Hospital Leader ERP και οι εφαρμογές Hemodialysis Leader και Hemodialysis e-ΕΟΠΥΥ ενσωματώνουν πλέον την δυνατότητας της Ηλεκτρονικής Διασύνδεσης της Αναγγελίας Συνεδρίας Αιμοκάθαρσης και της Γνωμάτευσης Αιμακάθαρσης τόσο μεμονομένα όσο και μαζικά ανά βάρδια.